[fvplayer src=”https://media.auth.gr/vod/_definst_/2017/November/PALC23/1.2.3.mp4/playlist.m3u8″ width=”800″ height=”450″ autoplay=”false” logo=”none”]


Stamatina Koutsileou – HEAL-Link NTUA / Christina Anastasopoulou – NTUA Central Library / Stavroula Christaki – HEAL-Link NTUA / Dimitrios Kouis – TEI of Athens / Nikolaos Mitrou – ECE NTUA